Newyddion

Eisteddfod Papurau Bro Ceredigion 2012

Nos Wener 12fed Hydref Neuadd Felinfach, Dyffryn Aeron
Drysau’n agor am 7yh a'r noson yn dechrau am 7.30yh
Mynediad – £1
Arweinydd – Geraint Lloyd
Beirniad – Y Prifardd Dylan Iorwerth

LLWYFAN:

Dweud stori ddoniol
Darllen darn heb ei atalnodi
Datganiad ar y llwyfan gyda chyfeiliant neu'n ddigyfeiliant
Sgets neu ddeialog – cwynion i'r golygydd
Côr garglo – rhoddir y dôn ar y noson

Dyfarnir marciau ymhob cystadleuaeth o 5 i'r enillydd, 3 i'r sawl ddaw yn ail ac 1 i'r trydydd.
Cyflwynir tlws wedi ei noddi gan y Lolfa i'r papur bro sydd â'r cyfanswm uchaf o farciau ar ddiwedd y cystadlu

GWAITH CARTREF:

Slogan – denu pobl i'r eisteddfod ddwl
Dysgwyr – dyddiadur gwyliau
Plant oed cynradd – paentio hunan bortread
Pobl ifanc oed uwchradd ac o dan 19 oed – llythyr mynegi barn
Brawddeg – C-Y-S-T-A-D-L-U
Gorffen limerig – Un noson wrth fynd lan i'r gwely
Creu poster – i hysbysebu papur bro

Dylid anfon y gwaith erbyn y 5ed o Hydref i’r cyfeiriad canlynol –

Tŷ Cerrig,
Cwmann,
Llanbedr Pont Steffan,
SA48 8ETCysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost at y cyfeiriad isod neu drwy ein tudalen cysylltu
ygarthen@yahoo.com

Community Web Kit provided free by BT